rikderks.nl

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Rik Derks (www.rikderks.nl): webdesign . Rik Derks (www.rikderks.nl): de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Rik Derks (www.rikderks.nl) een overeenkomst sluit tot

het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.

Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale

documenten, afbeeldingen, scripts en databases.


2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Rik Derks (www.rikderks.nl) verklaart de opdrachtgever dat hij

kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord

gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is

afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of

overeenkomst van of met Rik Derks (www.rikderks.nl).


3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Rik Derks (www.rikderks.nl) zijn geheel vrijblijvend.


3.2 Rik Derks (www.rikderks.nl) is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de

opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.


4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Rik Derks (www.rikderks.nl);

de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is

bij opdrachtnemer.


5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Rik Derks (www.rikderks.nl) zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rik Derks (www.rikderks.nl) het

recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Rik Derks (www.rikderks.nl) aangeeft dat

deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Rik Derks (www.rikderks.nl) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rik Derks (www.rikderks.nl)

is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij

deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rik Derks (www.rikderks.nl) kenbaar behoorde te zijn.


6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na

schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal. 

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Rik Derks (www.rikderks.nl) op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden

medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Rik Derks (www.rikderks.nl), zal de termijn worden

verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan

beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Rik Derks (www.rikderks.nl) is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt

door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten

wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de

foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Rik Derks (www.rikderks.nl) van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de

ontwikkeling van de website.


7. Copyright

7.1 Al het door Rik Derks (www.rikderks.nl) vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van Rik Derks (www.rikderks.nl) niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten

dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Rik Derks (www.rikderks.nl) verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft

volledig van Rik Derks (www.rikderks.nl), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het

laatste geval kan Rik Derks (www.rikderks.nl) hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het

genoemde eigendom is Rik Derks (www.rikderks.nl) gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke

vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Rik Derks (www.rikderks.nl) behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke

informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Rik Derks (www.rikderks.nl) bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en

leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Rik Derks (www.rikderks.nl) op geen

enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze

relaties met Rik Derks (www.rikderks.nl) of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar

wordt gedurende de relatie met Rik Derks (www.rikderks.nl).

8.2 Rik Derks (www.rikderks.nl) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de

opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat

door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van

copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Rik Derks (www.rikderks.nl)

slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere

aansprakelijkheid van Rik Derks (www.rikderks.nl) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder

begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of

winst.


9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk

omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Rik Derks (www.rikderks.nl). Indien de reclame

gegrond is zal Rik Derks (www.rikderks.nl) deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Rik Derks (www.rikderks.nl) binnen

de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt

nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te

compenseren.


10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren

in extra werk, waarvoor Rik Derks (www.rikderks.nl) naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.


11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat

moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Rik Derks (www.rikderks.nl) en is de

opdrachtgever verplicht om het werk van Rik Derks (www.rikderks.nl) volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te

voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Rik Derks (www.rikderks.nl) de

gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend

hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de

website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van

de opdrachtgever, en Rik Derks (www.rikderks.nl) kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever

ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Rik Derks (www.rikderks.nl) niet kan worden

opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de

specificaties en naar behoren functioneert, zal Rik Derks (www.rikderks.nl) een factuur sturen voor het met de

overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De

opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde

bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door

Rik Derks (www.rikderks.nl) overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Rik Derks (www.rikderks.nl) een

aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in

rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog

niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke

rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,

berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)

incassotarief.


12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Rik Derks (www.rikderks.nl) bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming

van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene

voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene

voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.


13. Overig

13.1 Rik Derks (www.rikderks.nl) zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken

zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke

informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Rik Derks (www.rikderks.nl)

13.2 Wanneer Rik Derks (www.rikderks.nl) bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever

gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Rik Derks (www.rikderks.nl) is voorts niet

verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke

bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip

van oplevering veranderen. Rik Derks (www.rikderks.nl) zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe

opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Rik Derks (www.rikderks.nl) is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde

eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Rik Derks (www.rikderks.nl) zich het

recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde

website.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.